Aanvraag omgevingsvergunning Zonneveld Ockhuizen

ock-vergunning-aanvrage

Donderdag 2 november 2023 heeft de gemeenteraad van Utrecht het Integraal Programma van Eisen (IPvE) voor de ontwikkeling van het gebied rond Ockhuizen vastgesteld. OcK-Zon BV heeft hierop de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de aanleg van het zonneveld voorbereid. Deze aanvraag is op 20 december 2023 ingediend. In dit bericht leest u wat dit betekent en waar u terecht kan met vragen hierover.

Ontwerp zonneveld

De aanvraag omgevingsvergunning voor het zonneveld bestaat uit een ontwerp en een zogeheten ruimtelijke onderbouwing:

  • Het ontwerp van het zonneveld is binnen de kaders van het IPvE vormgegeven. Om de impact van het zonneveld en de bijbehorende bouwwerken zoveel mogelijk te beperken, wordt het zonneveld landschappelijk ingepast.
  • In de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningaanvraag zijn de uitgangspunten van de landschappelijke inpassing nader besproken en toegelicht. Tegelijkertijd is er ruimte gehouden voor de nadere, concretere invulling van de landschappelijke zones aan de west- en zuidranden van het zonneveld en de inpassing van de bijbehorende bouwwerken. Samen met de gemeente Utrecht wordt hiervoor een werkgroep gestart waarin ook bewoners input kunnen geven.

Procedure

De gebiedsontwikkeling bij Ockhuizen wordt in fases gerealiseerd. Daarom zijn de uitgangspunten van de gezamenlijke opgaven natuur, recreatie, cultuurhistorie en duurzame energieopwekking opgenomen in het IPvE. De samenhang tussen de verschillende onderdelen is op die manier geborgd.

De ontwikkeling van zonneveld Ockhuizen past binnen het IPvE dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Het zonneveld is een zelfstandige ontwikkeling waarvoor een losse procedure wordt doorlopen. De omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Het college publiceert de ontvangst van de aanvraag op deze website van de overheid.

Vervolg

We verwachten dat het college in februari 2024 een ontwerpbesluit neemt over de aanvraag. Daarna wordt dit ontwerpbesluit bekend gemaakt op de site “OfficiĆ«le Bekendmakingen” van de overheid en vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen bij de gemeente. De gemeente reageert op de zienswijzen in een reactienota.

Informatie en contact

Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van het zonneveld. Als u vragen heeft, dan horen wij dat graag. U kunt telefonisch ( 030-7533100), per e-mail (info@ock-zon.nl) en via deze website contact met ons opnemen.

Heeft u vragen over de bredere gebiedsontwikkeling (natuur/recreatie)? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Utrecht via ockhuizen@utrecht.nl of 14 030.